AKTY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnychakt
W rozumieniu ustawy:
Art. 2
  • dokumentem – jest każda utrwalona informacja niejawna;
  •  materiałem – jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia;
  •  przetwarzaniem informacji niejawnych – są wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych informacjach, w szczególności ich
  • wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie, klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie;
Art. 4
Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez
nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3.Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r., O ochronie informacji niejawnych (DZ. U. Nr 11, poz. 95.)
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883), szczególnie Art. 51
Kto administrując danymi lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia lub umożliwia ostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do roku