Ochrona informacji

 Obecnie kładzie się duży nacisk na ochronę informacji, w tym przede wszystkim ochronę danych osobowych. Każda funkcjonująca

firma wytwarza dokumenty księgowe lub inne materiały zawierające dane swoich klientów i każda na mniejszą lub większą skalę podejmuje kroki mające na celu zabezpieczenie tych danych. Dlatego, aby ułatwić te działania i zapobiec ponoszeniu znacznych nakładów finansowych dotyczących wdrożenia systemu bezpiecznego niszczenia dokumentów przez jednostki z sektora zarówno prywatnego jak i publicznego, postanowiliśmy wyjść z propozycją przejęcia na siebie tego obowiązku.ochrona

Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, obowiązuje obecnie norma DIN 66399, regulująca wymogi i obowiązki w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych.

Niektóre firmy nabywają niszczarki biurowe, ale większość z nich nie spełnia wymagań dotyczących wielkości produkowanej ścinki.

Zaletą korzystania z naszych usług są:

  •  pewność, że dokumenty są zabezpieczone na czas odbioru i transportu w specjalnych atestowanych pojemnikach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym
  •  redukcje kosztów związanych z zakupem urządzeń niszczących i ich serwisowania oraz transportu powstałej ścinki do dalszego recyklingu ( wymóg wg ustawy o ochronie środowiska)
  •  brak konieczności oddelegowania pracownika do czynności związanych z obsługą niszczarki ( czynność długotrwała, w tym czasie pracownik nie wykorzystuje czasu na zwiększenie efektywności firmy).
  •  eliminacja hałasu i zapylenia związanego z procesem niszczenia poza firmą           ( oszczędność na przystosowywaniu specjalnego pomieszczenia)
  •  pewność, że usługa zostanie wykonana bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi normami, na atestowanym urządzeniu niszczącym w III klasie wg normy DIN 66399 potwierdzona odpowiednim certyfikatem.